Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Drolsbach advocatuur. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij houden ons het recht voor deze disclaimer te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Gebruik van de website:
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Drolsbach advocatuur uiterst zorgvuldig omgaat met de inhoud en samenstelling van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen evenmin garanderen dat de websites foutloos of zonder onderbrekingen functioneren.
 
Informatie gebruiken
Drolsbach advocatuur behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Mits met de juiste bronvermelding, mag alle informatie worden gekopieerd, gedownload en verspreid.

Privacy
Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Drolsbach advocatur verstrekt nooit ongevraagd persoonlijke informatie aan derden, behoudens het geval dat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 

designed and developed by i-tee media solutions