Echtscheiding
Op zich is het verkrijgen van een echtscheiding heden ten dage geen groot probleem meer; als één van beide echtgenoten wil scheiden en dus van mening is dat het huwelijk – zoals dat in vaktermen heet -
duurzaam is ontwricht, zal de Rechtbank en verzoek tot echtscheiding doorgaans toewijzen. Ook al zou de andere echtgenoot het huwelijk willen ‘redden’. De mogelijkheden om verweer te voeren tegen het uitspreken van een echtscheiding zijn wettelijk beperkt. Maar het zijn de gevolgen van een echtscheiding die tot hooglopende geschillen kunnen leiden en waardoor een ‘echtscheidingsprocedure’ toch lang kan duren.

Dat betreft dan de regeling van de ‘nevenvoorzieningen’ die de Rechtbank tezamen met de echtscheidingsbeschikking op verzoek van (een van) partijen moet geven. Dergelijke bijkomende onderwerpen betreffen dan de regeling van:
De hoofdverblijfplaats van eventuele minderjarige kinderen; bij welke ouder gaat een kind ‘wonen’?
De vraag of er alimentatie betaald moet worden voor de ex-echtgenoot en / of de kinderen en zo ja hoeveel.
De omgangsregeling tussen de ‘niet verzorgende ouder’ en de kinderen.
De invulling van het ondanks de echtscheiding in beginsel in stand blijvende gezamenlijk ouderlijk gezag over minderjarige kinderen.
Financiële afwikkeling van het huwelijkse vermogen.
Fiscale (neven)effecten.
 
Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
Wanneer de echtgenoten het in onderling overleg eens kunnen worden over alle van belang zijnde onderwerpen, is dat de minst pijnlijke weg.De afspraken worden vastgelegd in een zogeheten convenant; dat is een schriftelijke overeenkomst die het karakter heeft van een vaststellingsovereenkomst.De bedoeling is dat daarin alle afspraken zo definitief mogelijk worden neergelegd. De echtgenoten kunnen besluiten dat één advocaat voor hen beiden de echtscheidingszaak behandelt.

Bijstand bij Mediation / echtscheidingsbemiddeling
Het kan wenselijk zijn dat ook bij een mediation ieder van partijen een eigen advocaat heeft die mee adviseert en waakt voor het individueel belang.
 

designed and developed by i-tee media solutions