In de praktijk blijkt dan dat leveren van bewijs door middel van getuigen niet alleen een relatief kostbare methode is, maar vooral ook een methode die veel onzekerheden kent.
Het is nog maar de vraag of de rechter uiteindelijk zal oordelen dat het bewijs van de gemaakte afspraken op alle onderdelen is geleverd.
 
Niet zelden ook, laten de ‘gemaakte afspraken’ ruimte voor meer dan één uitleg. In zo’n situatie gaat de rechter beoordelen wat partijen over en weer hadden mogen verwachten en wat zij van elkaar kunnen hebben begrepen. Ook al weer: onzekerheid troef, een moeilijk op te lossen probleem en dus: een bijna onvoorspelbare afloop van een procedure.
 
Het is dus verstandig om uw afspraken oftewel overeenkomst, schriftelijk vast te leggen; in een contract. Een goed contract is dan niet zozeer een contract waarmee één van partijen het vel over de neus wordt gehaald, maar waarin alle belangrijke onderdelen van de gemaakte afspraken helder en duidelijk worden vastgelegd. Zodat ieder van partijen weet wat zijn rechten en plichten zijn. Dat betekent dus in veel gevallen dat maatwerk moet worden geleverd. Dat (bijna) alles in een ‘standaardcontractje’ geregeld zou kunnen worden, is een misverstand.
 
Eén van mijn leermeesters heeft ooit de wijsheid verkondigd dat je als advocaat niet goed kunt adviseren over overeenkomsten en contracten wanneer je niet tevens ruime proceservaring hebt opgedaan in het contractenrecht. Een procedure over een contract is namelijk de lakmoesproef. Proceservaring is dus essentieel om de partijen in het pre-contractuele stadium te kunnen adviseren, maar ook wanneer het er om gaat om de kansen in te schatten en te adviseren wanneer het gaandeweg de uitvoering van het contract mis dreigt te gaan.
 

 
Advies en begeleiding ‘vooraf’
Veel mensen denken dat alles in een simpel ‘standaardcontract’ kan worden verpakt, maar dat is een misverstand. Juist essentiële details van de gemaakte afspraken kunnen dan het kind van de rekening worden en met het badwater worden weggegooid. Of ze worden er een beetje halfbakken bijgeschreven, met alle risico’s van dien.
 
Voor sommige contracten is de tussenkomst van een notaris vereist. Desalniettemin kan het dan goed zijn om de inhoud van de akte mede te laten opstellen met behulp van uw eigen advocaat.
Niet in de laatste plaats omdat een notariële akte het sluitstuk is van de contractsonderhandelingen. Uw advocaat helpt u er dan bij om er voor te zorgen dat de notaris datgene wat is afgesproken, ook daadwerkelijk goed overneemt.

De ‘Onderhandse akte’.
De meeste contracten kunnen heel goed in een zogenoemde onderhandse akte worden vastgelegd. Een onderhandse akte is een geschrift dat bestemd is om tot bewijs te dienen van hetgeen is vastgelegd tussen degenen die partij bij die akte zijn.
 
Bewijskracht
Net zoals een notariële akte heeft een onderhandse akte in beginsel dwingende bewijskracht. Maar net als bij en notariële akte, staat in principe in een gerechtelijke procedure de mogelijkheid open van tegenbewijs.

Registratie van onderhandse aktes
In sommige gevallen schrijft de Wet voor dat de onderhandse akte wordt geregistreerd om het beoogde rechtsgevolg te laten intreden. Bijvoorbeeld in het geval van bezitloze verpanding van enig goed als zekerheid voor de nakoming van een (betalings)verplichting. Geregistreerd worden dan onder meer de partijen, de datum en de aard van de akte. De inhoud van de akte wordt echter niet geregistreerd.

designed and developed by i-tee media solutions