DROLSBACH ADVOCATUUR
 
1.
Drolsbach Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Drolsbach Advocatuur verwerkt.
 
2.
Drolsbach Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.
 
3.
Drolsbach Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de  hierna te noemen doeleinden:
-        Het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van een  overeenkomst en het voeren van
         (gerechtelijke) procedures;
-        Het innen van declaraties;
-        Advisering, bemiddeling en verwijzing;
-        Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
-        Communicatie.
 
4.
Drolsbach Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverleningen of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
Naam, geboortedatum- en plaats, woon- en / of zaak-adres, telefoonnummer(s), e-mail adres(sen), website(s), burgerlijke staat, rechtsvorm.
 
Vooromschreven persoonsgegevens verwerkt Drolsbach Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) zijn kenbaar gemaakt of uit openbare bronnen bekend zijn geworden.
 
5.
Drolsbach Advocatuur verwerkt de in het voorgaande genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
-          Wettelijke verplichting;
-          Uitvoering van een overeenkomst;
-          Verkregen toestemming van betrokkene(n)
-          Gerechtvaardigd belang.
6.
Drolsbach Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Drolsbach Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 
Daarnaast kan Drolsbach Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 
Met de derde partij die namens en in opdracht van Drolsbach Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Drolsbach Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   
 
7.
Drolsbach Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Drolsbach Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Drolsbach Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 
8.
Drolsbach Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 
9.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contact gegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
Er  kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van  advocaten en (wettelijke) bewaartermijnen.
 
Uw verzoeken zoals  hier voor bedoeld kunt u schriftelijk richten aan: Drolsbach Advocatuur, mr. M. Drolsbach, Sint Walburgstraat 19 (4001 MD) Tiel. Telefax 020 668 28 45.
 
10.
Teneinde zeker te weten dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, dient u ter verificatie een duidelijke copie over te leggen van uw geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs waarvan pasfoto en BSN nummer zijn afgeschermd.
Alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens zullen in behandeling worden genomen.
 
11.
Op de website van Drolsbach Advocatuur zijn knoppen (‘buttons’) en / of links opgenomen naar websites van derden. Drolsbach Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en / of via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van de diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam dat u eerst de privacy statement(s) van die derde partijen leest.
 
12.
In het geval dat Drolsbach Advocatuur gegevens bijhoudt van de eigen website, geschiedt dat voor statistische doeleinden. De langs die weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Drolsbach Advocatuur verkocht aan derden.
 
13.
De website van Drolsbach Advocatuur maakt gebruik van cookies.
Op de separate cookie-pagina van de website kunt u de informatie omtrent de gebruikte cookies en hun werking vinden.
 
14.
Drolsbach Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving  te wijzigen. Aanpassingen op het  privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig de website.
 
15.
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy statement kunt u contact opnemen met
Drolsbach Advocatuur, mr. M. Drolsbach, Sint Walburgstraat 19 (4001 MD) Tiel.
Telefoon: 020 668 28 35 / 0344 700 243. Telefax: 020 668 28 45.
 
(versie: juni 2018)
 
Ga terug naar de homepage


designed and developed by i-tee media solutions